Doel

De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers van het sportcomplex gelegen aan de Lange Kleiweg te Rijswijk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheren en het exploiteren van (kunst)grasvelden ten behoeve van de hockeysport en van de overige accommodatie gelegen op het sportcomplex gelegen aan de Lange Kleiweg te Rijswijk, ook ten behoeve van beoefenaars van andere sporten en van derden.

Bestuur SSRHC

 • Casper Vos (voorzitter), bestuurder B
 • Pieter van Meeteren (penningmeester), bestuurder B
 • Paul Voorn (lid), bestuurder B
 • Remco van Oyen (lid), bestuurder A

Toelichting

 • Het bestuur bestaat uit een door het bestuur van de SSRHC vast te stellen aantal van minimaal drie en maximaal vijf bestuurders, waaronder één bestuurder A en maximaal vier bestuurders B.
 • De bestuurder A wordt benoemd door het bestuur van de SSRHC op voordracht van het bestuur van de vereniging Rijswijksche Hockey Club.
 • Een bestuurder B wordt benoemd door het bestuur van de SSRHC, met dien verstande dat een zodanige benoeming slechts kan geschieden indien de bestuurder A in functie is.

Correspondentie

Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club
Postadres: Postbus 666, 2280 AR Rijswijk
KvK-nummer 27286093
Btw-nummer NL 815508311B01
E-mail: info@ssrhc.nl

Accommodatie

De Stichting Sportaccommodatie RHC exploiteert drie kunstgrasvelden aan de Lange Kleiweg te Rijswijk. Hoofdgebruiker is de Rijswijksche Hockey Club.

Google: Grotere kaart weergeven

Route

Vanuit Rijswijk-Stadhuis: Vertrek in zuidoostelijke richting ga na 80 m de Sir Winston Churchilllaan op. Na 800 m bij de verkeerslichten de Volmerlaan op. Bij de derde verkeerslichten rechtsaf de Visseringlaan op. Bij de t-splitsing linksaf de Lange Kleiweg op; over de brug na 400 meter rechts parkeerterrein.

Vanuit Rotterdam: A13, afslag Rijswijk / Den Haag Zuid, hierna afslag Plaspoelpolder (afslag 10). Onderaan verkeerslichten rechsaf. Volgende verkeerslichten linksaf (Visseringlaan), einde weg linksaf (Lange Kleiweg); over de brug na 400 meter rechts parkeerterrein.

Vanuit Amsterdam: A4, Richting Hoek van Holland aanhouden, afslag Plaspoelpolder (afslag 10). Onderaan verkeerslichten rechsaf. Volgende verkeerslichten linksaf (Visseringlaan), einde weg linksaf (Lange Kleiweg); over de brug na 400 meter rechts parkeerterrein.

Vanuit Delft (NS station): Bus 130 (twee keer per uur!) richting Den Haag Grote Markt. Halte TNO (of vraag de chauffeur naar de Rijswijksche Hockey Club). Reistijd ongeveer een kwartier.

Vanuit Rijswijk (NS station): Uitgang Generaal Eisenhowerplein. Tussen bibliotheek en Sir Winston Leisure Center doorlopen. Lange Kleiweg richting Delft (parallel aan spoor) uitlopen. Na ongeveer een kwartier zijn de hockeyvelden aan de rechterkant.


Parkeren: Indien het parkeerterrein vol is, kan het parkeerterrein tegenover Event Plaza worden gebruikt. Vanaf het parkeerterrein van RHC is deze te bereiken door linksaf en vervolgens voor de brug rechtsaf te slaan.

Gebruikersovereenkomst met RHC

Het gebruik door hoofdgebruiker RHC is geregeld in een gebruikersovereenkomst. De hoofdpunten zijn:

 • Duur van de overeenkomst:3 maart 2021 tot en met 30 juni 2026.
 • Gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening en gebruik en daarmee gepaard gaande activiteiten op de hockeyvelden en de daarbij behorende accommodaties inclusief de garageboxen, sportkantine, barruimte en keukeninstallaties op Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club. De dienstverlening omvat verder een adequate bewaking en het houden van toezicht, de ter beschikkingstelling van hygiënische en schoongemaakte kleedlokalen, douches en toiletten, het verrichten van groot en klein onderhoud, het zorgdragen voor goed bespeelbare sportvelden, de terbeschikkingstelling van voorzieningen en materialen, te weten meubilair (binnen), meubilair (buiten), (mini) doelen veld, speeltuin (buiten), fietsenrekken, tribune, buitentent, ballenvangers, omroepinstallatie, beamer, elektronisch bedienbare verlichting van de velden, materiaal lockers, keepers uitrustingen, vlaggen en stokken, hockeyballen, hockeyveldinrichting (inclusief dug-outs) en pylonen en overige sport- en spelmaterialen, het gebruik van (warm en koud) water- en rioolvoorzieningen, parkeergelegenheid voor de gebruiker en de mogelijkheid tot het opslaan van eventuele eigen materialen en benodigdheden.
 • RHC heeft het recht tot gebruik van tribune, buitentent en ballenvangers.
 • Toegang tot het Sportpark. RHC is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het Sportpark op de overeengekomen data en tijden.
 • Gebruikstijden. RHC heeft het recht om het Sportpark te betreden en te gebruiken uisluitend op die tijden en perioden die zijn overeengekomen via de aanvraag. RHC dient het Sportpark verlaten te hebben op het moment dat de gebruikersperiode is geindigd.
 • Exploitatie bar en consumpties. De exploitatie van de sportkantine c.q. baractiviteiten geschiedt door de Rijswijksche Hockey Club.
 • Vergoeding. De door RHC jegens de stichting SSRHC verschuldigde vergoeding voor het gebruik van het Sportpark wordt (in beginsel jaarlijks) door de Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club vastgesteld, voor zover van toepassing inclusief omzetbelasting.

Tarieven: gebruik en verhuur accommodatie aan derden

 • Gebruik van de velden en bijbehorende kleedkamers e.d. door derden vindt in beginsel plaats voor een langere periode op basis van een maatwerkcontract.
 • Incidenteel gebruik van de velden en bijbehorende kleedkamers e.d. is mogelijk, maar hiervoor gelden hogere tarieven. Bij gebruikmaking van kleedkamer en douchefaciliteiten e.d., bedraagt het basistarief 150 euro per dagdeel per veld (exclusief BTW). Wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van het clubhuis bedraagt het additionele tarief 100 euro per dagdeel (exclusief BTW). Het clubhuis kan alleen worden gehuurd in combinatie met veldhuur en is exclusief zaken als beveiliging, EHBO, barbezetting etc.
 • Voor het gebruik van de velden en accommodatie is een eventuele korting van toepassing voor scholen en/of bij het gebruik van de velden voor meerdere uren / dagen. Hierover worden aparte afspraken gemaakt.
 • Overige voorwaarden. Bij gebruik van de accommodatie kan - na overleg - ook gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de bar van de Rijswijksche Hockey Club. Indien de 'bemanning' van een bardienst apart voor een sportactiviteit moet komen, wordt hiervoor een extra bedrag in rekening gebracht.
 • In alle gevallen wordt een overeenkomst opgesteld, waarin ook geregeld is dat de gebruiker de relevante verzekeringen moet hebben geregeld.

Let op: Niet alle activiteiten kunnen voor gebruik van het sportpark in aanmerking komen. Een mogelijk gebruik van de sportaccommodatie moet passen binnen de doelstelling van de SSRHC, te weten: het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers van het sportcomplex gelegen aan de Lange Kleiweg te Rijswijk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Gebruik van de accommodatie door derden ten behoeve van een feestje is dus niet mogelijk (want een horeca-activiteit), tenzij de festiviteit juist is gericht op het bevorderen van sport en/of het gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening.

Contact opnemen: info@ssrhc.nl

Herinrichting Sportpark en uitbreiding hockeyveldencapaciteit ism RHC en Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk is voornemens om in 2021 sportpark Elsenburg te herinrichten. Het bestaande sportpark bestaat uit 3 kunstgras hockeyvelden, een asfalt wielerbaan en faciliteiten voor het mountainbiken en veldrijden. Het doel van de gemeente Rijswijk is om Fiets Cross Club Rijswijk (FCC) ook een plek te geven op het park. Hiervoor zal er een complete BMX-baan moeten worden aangelegd en in de huisvesting moeten worden voorzien.

 • De aanbesteding van het herinrichten van het sportpark zal in twee aparte delen (pijler 1 en pijler 2) worden gedaan.
 • Pijler 1 is het deel van het project “Herstructurering sportpark Elsenburg“ waaronder de werkzaamheden vallen betreffende de volwater kunstgras hockeyvelden en terreininrichting.
 • Pijler 2 betreft de aanleg van een multifunctionele accommodatie of de terugval optie waarbij het clubgebouw van RHC behouden blijft.
 • Het parkeren van fietsen en auto's wordt gecombineerd met de multifunctionele accommodatie en vallen ook onder pijler 2.
 • In samenwerking met de gemeente, vertegenwoordigd door B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen en de Rijswijksche Hockey Club is een programma van eisen opgesteld met betrekking voor aanleg en renovatie van de kunstgras hockeyvelden om de hockeyveldencapaciteit uit te breiden naar 4 vol watervelden, gecombineerd met de hierop aansluitende nieuwe terreininrichting.

Planning en voortgang Herinrichting Sportpark Elsenburg

 • Maandag 10 mei wordt gestart met het inrichten van de tijdelijke huisvesting van De Spartaan die geplaatst gaat worden op het grasveld. Vanaf 24 mei is de tijdelijke huisvesting incl. zeecontainers voor materiaalopslag gereed en kan De Spartaan inhuizen.
 • In de tweede helft van mei wordt volgens planning gestart met de aanleg van veld 4. Onder dit veld komt een grote waterbuffer van ±600m3 waar al het regenwater dat op de velden valt wordt verzameld voor duurzaam hergebruik om onze nieuwe velden te beregenen.
 • Bij het archeologisch onderzoek vooraf gaand aan de aanvang van het project Herinrichting sportpark Elsenburg zijn er op een gedeelte van het complex (in de hoek van veld 3 en onder de wielerbaan), sporen gevonden van een oude Romeinse weg. Deze sporen moeten in kaart worden gebracht.
  Eind mei start het archeologisch vervolgonderzoek met als gevolg een vertraging in de aanleg van veld 3. Op dit moment wordt er door alle betrokkenen hard gewerkt aan een nieuwe planning om er voor te zorgen dat het veld voor aanvang van de nieuwe competitie gereed is.